Publicēts Paroc Grupas Ilgtspējas Gada Pārskats

14 Maijs 2013

Paroc Grupa publicējusi savu otro ilgtspējas pārskatu. Pārskats aptver 2012. gadu un tika sagatavots saskaņā ar ilgtspējas ziņošanas vadlīnijām, ko noteikusi starptautiska autoritāte šajā jomā – Global Reporting Initiative (GRI).

Paroc Book of Sustainability 2012

2012. gadā Paroc Grupa pārdefinēja savu stratēģiju un padarīja ilgtspējīgu attīstību par centrālo firmas stratēģijas elementu. Paroc Grupas Ilgtspējas Pārskats 2012 apraksta Grupas ekonomisko, sociālo un vides ietekmi uz ieinteresētām pusēm un apkārtni.

 

2012. gadā Paroc Grupa par savu stratēģisko mērķi uzstādīja energotaupību, samazinot enerģijas patēriņu  par 30% līdz 2020. gadam,  un jau veikusi konkrētus pasākumus šī mērķa īstenošanai. Ievērojama CO2 emisijas samazināšana tika sasniegta jau 2012. gadā. Darbības efektivitāte tiek  rūpīgi mērīta un katra ražotne tuvākajos gados realizēs savu individuālu projektu enerģētiskās efektivitātes sfērā.

 

2011. gadā uzsākts projekts ir devis taustāmus rezultātus: 2012. gadā Paroc Grupai izdevās samazināt uz izgāztuvēm izvesto atkritumu līmeni par 3 000 tonnām salīdzinājumā ar 2011. gadu. Tržemežno ražotne Polijā jau tagad neizved nekādus atkritumus uz izgāztuvēm, bet ražotnes Hällekis Zviedrijā, kā arī Parainen Somijā seko piemēram – izgāztuvēs nonākošo atkritumu līmenis ir zem 10%. Ražošanas atkritumi var tikt izmantoti atkārtoti. Paroc mērķis ir sasniegt 100% izejmateriālu izmantošanas efektivitāti, kas ietver ražošanas atkritumu minimizāciju.

 

2012. gadā Paroc Grupa uzsāka būvēt savu pirmo ražotni Krievijā. Līdz šim tas ir vērienīgākais Paroc Grupas projekts. Tā realizācija noris pēc plānotā grafika, bet ražošanas uzsākšana tiek plānota 2013. gada novembrī.

 

2012.gadā Paroc Grupa veica būtiskus uzlabojumus darba drošības un aizsardzības jomā. Negadījumu biežums ir samazinājies par vairāk nekā 50 procentiem. Grupa arī ir uzsākusi jaunu projektu realizāciju darba aizsardzības jomā, kā arī investējusi darbinieku un vadošā personāla apmācībā. Grupas mērķis darba aizsardzības jomā līdz 2020. gadam ir samazināt negadījumu skaitu līdz nullei. 

Grupas Paroc Ilgtspējas Pārskats ir pieejams šeit: www.paroc.lv/par-paroc/koncentresanas-uz-ilgtspejibu