REACH regula

Eiropas Savienības REACH regula

REACH Regula (EK) Nr. 1907/2006 (par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Tās mērķis ir uzlabot cilvēku veselības un apkārtējas vides aizsardzību, sekmīgāk un agrāk atklājot ķimikāliju būtiskākās īpašības. Tā rezultātā uzņēmumiem, kas izmanto vielas, preparātus (ķimikālijas) un izstrādājumus, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu to piegādi un izmantošanu.

Uzņēmumiem, kas ražo un ieved Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonā vielas pašas par sevi vai kā preparātu sastāvdaļas, vai pat noteiktos gadījumos, izstrādājumus, būs jāreģistrē šīs vielas Eiropas Ķimikāliju aģentūrā (ECHA), ja vien tās nav atbrīvotas no REACH nosacījumiem. Ja viela nav iepriekš reģistrēta un nav atbilstoši reģistrēta iepriekš noteiktajā termiņā, ražošana vai imports netiks atļauts, tādējādi ietekmējot arī šo vielu tālāko izmatošanu.

REACH, kas ir Eiropas Savienības regula, tiek tieši piemērota visās dalībvalstīs, ieskaitot Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

PAROC reģistrācija REACH ietvaros

Ja vielu ikgadējais ražošanas apjoms pārsniedz 1000 tonnas, tad, saskaņā ar REACH, ražotājiem un importētājiem vielas, kas jau ir ES tirgū (piem., pakāpeniski ieviešamās vielas), ir jāreģistrē līdz 2010. gada decembrim. Tālāk ievietotajā saitē pieejamais ziņojums apliecina, ka Paroc grupa ir izpildījusi REACH noteikumus visām juridiskajām personām.

Lejupielādēt Paroc REACH ziņojumu (pdf, 133KB)

RoHS noteikumi (Direktīva 2002/95/EK)

RoHS direktīva stājās spēkā 2006. gada 1. jūlijā un tā ir jāievieš un jānostiprina katras dalībvalsts likumdošanā. RoHS direktīva aizliedz šādu sešu bīstamo materiālu izmantošanu dažādu elektrisko un elektronisko iekārtu ražošanā, ja to daudzums pārsniedz maksimālo koncentrāciju:

  • svins 
  • dzīvsudrabs 
  • kadmijs 
  • heksavalentais hroms 
  • polibrombifenili (PBB) 
  • polibromētie difinilēteri (PBDE)

RoHS direktīva ir cieši saistīta ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE) 2002/96/EK, kas nosaka mērķus, lai atrisinātu milzīgo toksisko e-atkritumu apjoma problēmas.

PAROC akmens vates izstrādājumi nesatur RoHS direktīvā aprakstītās bīstamās vielas.

Kontaktinformācija: Beatrice Rantanen, tālr. +358 (0) 400 948 013 (angļu, zviedru un somu valodā).