Minerālvates šķiedru drošība

EUCEB sertifikācija

Minerālšķiedru (stikla vates un akmens vates) ietekmi uz cilvēku veselību ir padziļināti pētījuši neatkarīgi medicīnas eksperti un pētnieki.

Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC) ir daļa no Pasaules veselības organizācijas. Viņi ir klasificējuši minerālvati atbilstoši ES Direktīvai 97/69/EK, kurā noteikts, ka minerālvates šķiedrās, kas ir bioloģiski šķīstošas, nav nekā kancerogēna.

Eiropas Savienības Direktīva 97/69/EK tika apstiprināta 1998. gada decembrī. Ar šo direktīvu tiek noteiktas veselības un drošības prasības MSŠ (mākslīgās stikla šķiedras) izstrādājumiem. Direktīvā MSŠ izstrādājumu kancerogenitāte ir iedalīta šādās kategorijās:

1. kategorija: kancerogēns cilvēkiem (azbests)
2. kategorija: varbūtēji kancerogēns (keramiskās šķiedras)
3. kategorija: iespējami kancerogēns (siltumizolācijas vates, kas nav izpētītas)
4. kategorija: nevar tikt klasificēts kā kancerogēns (PAROC akmens vates izstrādājumi)

Pamatojoties uz Eiropas Direktīvas 97/69/EK Nota Q, minerālvate, kas izgatavota saskaņā ar ES klasifikāciju, nokļūstot cilvēka organismā, pietiekami ātri izšķīst, un to var marķēt kā „neklasificētu”, kas nozīmē arī to, ka tā nav uzskatāma par kancerogēnu. Uzņēmums PAROC ir mainījis šķiedras ķīmisko sastāvu, lai tiktu ievērotas prasības attiecībā uz šķīdību.

Eiropas minerālvates izstrādājumu sertifikācijas padome (EUCEB) pārbauda šķiedru atbilstību Eiropas direktīvas atbrīvojuma kritērijiem. Ja šķiedras atbilst pārbaužu kritērijiem, EUCEB piešķir tiesības uz izstrādājuma iepakojuma izvietot EUCEB etiķeti. Pēc šīs etiķetes lietotājs var viegli noteikt, ka minerālvates izstrādājumi ir izgatavoti no šķiedrām, kuras Eiropā nav klasificētas kā kancerogēnas.
EUCEB Kvalitātes padome, pamatojoties uz neatkarīgo ekspertu ieteikumiem, nodrošina, ka pārbaudes ar dzīvniekiem ir veiktas saskaņā ar Eiropas protokoliem, ka rezultāti atbilst bioloģiskās noturības kritērijiem, kas izklāstīti Eiropas Direktīvas 97/69/EK Nota Q, un ka izgatavoto šķiedru ķīmiskais sastāvs atbilst pārbaudīto šķiedru klāstam.

Uzņēmums Paroc ir EUCEB dalībnieks un tam ir EUCEB tirdzniecības zīme Somijā, Zviedrijā, Polijā un Lietuvā. Visas ES dalībvalstis savu valstu likumdošanā ir ieviesušas ES direktīvu.

RAL kvalitātes zīme

Kopš 2000. gada jūnija Vācijā ir spēkā aizliegums laist apritē, ražot un ēku siltuma un skaņas absorbēšanai un tehniskajai izolēšanai izmantot bioloģiski noturīgas mākslīgās šķiedras. Šis „Rīkojums par ķīmisko vielu juridiski saistošu rīkojumu mainīšanu” (Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen) ietver atbrīvojuma noteikumus attiecībā uz bioloģiski šķīstošām šķiedrām, kas atbilst atbrīvojuma kritērijiem, kas noteikti Vācijas „Rīkojumā par bīstamām vielām” (Gefahrstoff-Verordnung). Tā rezultātā šādas bioloģiski šķīstošas šķiedras šajā rīkojumā ir atļautas. Šie kritēriji atšķiras no atbrīvojuma kritērijiem Eiropas direktīvā. Vairumā gadījumu minerālvates šķiedras, kas atbilst Vācijas atbrīvojuma kritērijiem, ir pat labāk bioloģiski šķīstošas, nekā tās šķiedras, kas atbilst Eiropas kritērijiem.

Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. (GGM) var piešķirt ražotājam RAL kvalitātes zīmi un regulāri pārbaudīt, vai minerālvates ražotājs ievēro augstās prasības. Uz minerālvates izstrādājumiem, kam piešķirta RAL kvalitātes zīme, neattiecas ķīmiskā aizlieguma rīkojums. RAL kvalitātes zīme „izstrādājumiem, kas izgatavoti no minerālvates” nozīmē, ka minerālvates izstrādājumu kvalitāti un drošību ir pārbaudījusi neatkarīga trešā puse.

Visi PAROC izgatavotie akmens vates izstrādājumi atbilst ne tikai EUCEB, bet arī RAL.