Veselība un drošība

Komforts un veselība ir saistīta ar divām ES Būvizstrādājumu regulas Darbu veikšanas pamatprasībām: Higiēna, veselība un apkārtējā vide (Skaidrojošais dokuments Nr. 3) un Izmantošanas drošība (Skaidrojošais dokuments Nr. 4).

Auksta un mērena klimata zonās cilvēki aptuveni 90% sava laika pavada telpās, tādēļ no veselības aspekta iekštelpu gaisam ir pat lielāka nozīme nekā āra gaisam. Labs klimats telpās samazina slimību skaitu un „slimo ēku sindroma” simptomus, kā arī uzlabo komfortu un produktivitāti. Tādēļ labs klimats telpās ir viens no svarīgākajiem mērķiem, kas jāsasniedz ar projektēšanu un celtniecību. Tomēr praksē ir pierādījies, ka iedzīvotāji bieži vien ir neapmierināti un sūdzas par veselību un komfortu.

Iekštelpu klimata kvalitāti vienādi ietekmē apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, būvniecības tehnika, celtniecības darbu kvalitāte, būvmateriāli, kā arī ēkas ekspluatācija un uzturēšana. Šo dažādo faktoru dēļ ir svarīgi, lai īpašnieki un projektētāji norādītu ēku ekspluatācijas un celtniecības veidu, lai būvindustrija ar apstiprinātu procedūru palīdzību varētu pierādīt, ka ēkas atbilst saskaņotajiem ekspluatācijas kritērijiem.

PAROC akmens vates šķiedras ir drošas

PAROC akmens vates izstrādājumus var droši izmantot un lietot, neradot draudus veselībai. Lai nodrošinātu produktu drošību, Paroc grupa ražo tikai bioloģiski labi šķīstošas akmens vates šķiedras, ko nevar klasificēt kā cilvēkiem kancerogēnas.
  • Eiropas minerālvates izstrādājumu sertifikācijas padomes (European Certification Board for Mineral Wool products, EUCEB) preču zīme uz mūsu izstrādājumiem apliecina, ka PAROC akmens vates šķiedras atbilst Eiropas Komisijas direktīvas prasībām. 
  • Paroc ir piešķirta arī RAL kvalitātes zīme, kas apliecina, ka mūsu akmens vates izstrādājumu sastāvā , atbilstoši Vācijas tehniskajiem noteikumiem attiecībā uz bīstamām vielām (TRGS 905), nav kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvajai funkcijai toksisku vielu.
EUCEB   RAL

 

PAROC akmens vatei ir izteikti mazas emisijas

PAROC akmens vates izstrādājumi atbilst visstingrākajām (M1) Somijas būvmateriālu emisiju brīvprātīgās sistēmas (Finnish voluntary system for building material emissions) prasībām. Mūsu akmens vates izstrādājumi ir atzīti par tādiem produktiem, kuriem ir zemas emisijas, uz ko tie tiek pārbaudīti kopš 1995. gada, kad Somijas iekštelpu gaisa un klimata kvalitātes apvienība (Finnish Society of Indoor Air Quality and Climate ) izstrādāja šo brīvprātīgo sistēmu. Klienti augstu novērtē ar M1 marķētos PAROC produktus, kuriem ir zemas emisijas.

Informācija par sertificētajiem produktiem ir atrodama RTS tīmekļa vietnē: http://www.rts.fi/emission_classification_of_building_materials.htm

 

M1


PAROC akmens vate nesatur bīstamas vielas

PAROC akmens vates izstrādājumi atbilst Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras REACH (ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas) un CLP (vielu un maisījumu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas) prasībām, kas nozīmē, ka tās nesatur nevienu vielu, kas minētas kandidātvielu – īpaši bīstamo vielu – sarakstā.
REACH reģistrācijas tehniskajā pasē ir iekļauts ķīmiskās drošības ziņojums par izstrādājuma īpašībām un klasifikāciju. PAROC akmens vates šķiedras ir Nota Q minerālvates šķiedras un netiek atzītas par kaitīgām vai klasificētas kā kairinošas.

PAROC akmens vates izstrādājumi nesatur nekādas kaitīgas vielas, kas minētas RoHS direktīvā

PAROC akmens vates izstrādājumi nesatur nekādas kaitīgas vielas, kas minētas RoHS direktīvā (Par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās). Tas nozīmē, ka PAROC izstrādājumus var izmantot arī elektriskās un elektroniskās iekārtās.

PAROC akmens vate ir droši lietojama

Ja ar akmens vati strādā kailām rokām, šķiedras var izraisīt ādas niezi un kairinājumu. Tomēr, šīs šķiedras nebojā ādu kā to dara ķīmiskie kairinātāji, un nieze parasti pāriet drīz pēc tam, kad tiek pārtraukta saskarsme ar akmens vati. Šo kairinājumu izraisa raupjās akmens vates šķiedras, kas skrāpē ādas virspusi. Akmens vates uzstādīšanas laikā mēs iesakām valkāt brīvas darba drēbes un cimdus un pēc iespējas ierobežot putekļu izdalīšanos.

Mēs esam parakstījuši brīvprātīgu vienošanos par tekstu un piktogrammu uzdrukāšanu uz izstrādājumu iepakojumiem, kas norādīs, kā rīkoties ar izstrādājumu. Par to ir vienojušies visi Eiropas Izolācijas materiālu ražotāju asociācijas (EURIMA) biedri.

Sīkāka informācija pieejama >>

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)

Drošības datu lapas ir pieejamas Paroc tīmekļa lapās.