Ugunsgrēku klasifikācija

Ugunsdrošības prasības nacionālajos celtniecības normatīvos bieži ir balstītas uz uguns attīstības procesu (standarta ugunsgrēka līkne). Prasības izmantotajiem materiāliem un konstrukcijām ir atkarīgas no ēkas izmantošanas veida, izmēra, uguns slodzes un ekspluatācijas.

Ugunsgrēku klasifikācija 1

a) Materiālu ugunsdrošības klasifikācija: Reakcija uz uguni (uguns attīstīšanās)

Ja noris ugunsgrēks, ir svarīgi, lai ēku varētu pēc iespējas ātrāk evakuēt, lai glābtu cilvēku dzīvības. Evakuācijai pieejamais laiks ir atkarīgs no celtniecības materiāliem un to ugunsdrošības īpašībām.

Celtniecības produktu ugunsdrošību nosaka, izmantojot Eiro klases. Eiro klases tika ieviestas ar Komisijas 2000. gada 8. februāra Regulu (2000/147/EEK), lai radītu kopējo platformu celtniecības materiālu ugunsdrošības īpašību salīdzināšanai.

Produktu ugunsdrošības testēšana tiek veikta, piemērojot saskaņotās testēšanas metodes.

Ugunsizturības testi Eiro klasēm:

 • Ugunsizturības testi celtniecības produktiem– Nedegamības tests, EN ISO 1182. 
 • Ugunsizturības testi celtniecības produktiem – Degšanas enerģijas potenciāla noteikšana, EN ISO 1716. 
 • Ugunsizturības testi celtniecības produktiem – Būvizstrādājumi, izņemot grīdu produktus, kas ir pakļauti siltumam no gāzes degļa (SBI), SS-EN 13823. 
 • Ugunsizturības testi celtniecības produktiem – Aizdegamība produktiem, kas ir pakļauti tiešai liesmas iedarbībai– 2. daļa: Vienas liesmas avota tests, EN ISO 11925-2. 
 • Ugunsizturības testi grīdas materiāliem– 1. daļa: Degšanas uzvedības noteikšana, izmantojot izstarojošu siltuma avotu, EN ISO 9239-1.

Lasīt vairāk >>
VTT: EUROCLASS System

Piezīme: SBI testa metodes (Viena degoša vienuma testa) mērķis ir izmantot lielāku paraugu modeli salīdzinājumā ar standarta testa metodēm, lai testa rezultāti labāk atbilstu dabiska lieluma atsauces uguns attīstības fāzei. Pieredze rāda, ka SBI metode nesniedz labākos rezultātus produktiem, kas sastāv no vairākiem slāņiem, piemēram, viegliem slāņainiem paneļiem no putu polistirola ar metāla virsmas slāni. SBI metodes rezultāti bieži ir atkarīgi no testa priekšmeta atrašanās vietas un līdz ar to ir izstrādāts standarts ar detalizētām instrukcijām montēšanai un fiksēšanai, lai noteiktu testa priekšmeta reakciju uz uguni (EN 15715).

Galvenās īpašības, kas nosaka Eiro klasi noteiktam produktam, ir tā nedegamība, aizdegamība, liesmu izplatīšanās, degšanas enerģija, kā arī dūmu un degošo piļu veidošanās. Atkarībā no šo dažādo īpašību rezultātiem, produktam tiek noteikta ugunsdrošības klasifikācija, kā norādīts zemāk.

 

Ugunsgrēku klasifikācija 2

 

Šajā tabulā ir attēlotas eiroklases ar izstrādājumu piemēriem.

Eiroklase Piemērs
A1, A2  Akmens vate, ģipša plāksnes
B Krāsotas ģipša plāksnes
C Ģipša plāksnes ar papīra tapetēm
D Koks
E Putu polistirols ar aizdegšanās pretlīdzekli
F Netestēts materiāls, putu polistirols


Papildu klases dūmu attīstībai Papildu klases degošām pilēm
 s1 konstrukcijas elements var izdalīt ļoti ierobežotu degšanas gāžu apjomu  d0 konstrukcijas elements nedrīkst izdalīt degošas piles vai daļiņas
 s2 konstrukcijas elements var izdalīt ierobežotu degšanas gāžu apjomu  d1 degošas piles vai daļiņas var tikt izdalītas ierobežotos apjomos
 s3 netiek noteiktas prasības degšanas gāžu apjoma ierobežošanai  d2 netiek noteiktas prasības degošu piļu un daļiņu ierobežošanai

 • A1 klases materiāli ir nedegoši un atbilst prasību līmenim, tos nevar kombinēt ar jebkādām papildu klasēm. 
 • A2 klases materiāli arī tiek klasificēti kā nedegoši, jo šīs klases produktiem nenoris uzliesmošana. 
 • Klasēm no A2 līdz D pastāv papildu klases dūmu attīstībai s1, s2 vai s3, un izdalīto degošo piļu daudzumam d0, d1 vai d3 (piem. A2-s1, d0). 
 • Klasei E ir tikai papildu klase d2. 
 • Klase F nozīmē, ka produkts nav dokumentēts, produkts neatbilst kritērijiem nevienai no klasēm, vai ražotājs nav norādījis produkta ugunsdrošības īpašības. Klase F arī nevar tikt kombinēta ar jebkādām citām klasēm. 
 • Nosakot Eiro klasi cauruļvadu izolācijai, tiek izmantots apakšindekss “L” (piem., A2L – s1, d0).

Valstu ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka celtniecības materiāli un konstruktīvie elementi tiek projektēti tā, lai nodrošinātu to, ka personām ēkā ir iespēja nokļūt drošībā, lai glābšanas dienesti varētu veikt glābšanu un apkarot uguni. Iekšējās un ārējās virsmas ir jāprojektē tā, lai tās neveicinātu uguns un dūmu izplatīšanos.

 

Ilgstošas kvēlojoša degšana un gruzdēšana

Ilgstošas kvēlojoša degšana un gruzdēšana vēl nav ietverta Eiropas klasifikācijas sistēmā, lai gan dažām dalībvalstīm jau ir noteiktas attiecīgas prasības.

Ilgstošas kvēlojoša degšana ir īpašība, kas nozīmē, ka produkts var turpināt kvēlot pēc tam, kad pakļaušana uguns iedarbībai jau ir likvidēta. Pašreiz tiek izstrādāta saskaņota Eiropas testu metode nepārtrauktai kvēlošanas degšanai. Šī īpašība ietekmē ne tikai siltumizolāciju, bet principā visus celtniecības produktus.

Kvēlojoša degšana apzīmē uguns attīstību produktā, kuru izraisa ilgstoša, zemas intensitātes siltuma iedarbība. Piemēram, kvēlojoša degšana var norisēt siltumizolācijai griestos virs iegremdētas lampas. Pagaidām vēl nav izstrādāta saskaņota Eiropas testu metode gruzdošai ugunij. 

 

Indīgās gāzes

Kā norādīts iepriekš, ugunsgrēka radītās indīgās gāzes ir nāvējošas jau agrīnā ugunsgrēka attīstības fāzē un tādēļ tām jāpievērš īpaša uzmanība. Pašreiz nepastāv vienota Eiropas metodoloģija celtniecības produktu indīguma testēšanai ugunsgrēka gadījumā. Tomēr šajā jomā noris darbs.

 • PAROC akmens vate pieder pie augstākā prasību līmeņa Eiropas materiālu klasifikācijas sistēmā, Euroclass A1. 
 • PAROC akmens vate ir ražota no dabīga akmens un ražošanas procesā tiek pievienots tikai neliels organiskās saistvielas apjoms. 
 • PAROC akmens vate ir neuzliesmojošs materiāls.

 

b) Konstrukciju ugunsdrošības klasifikācija: Ugunsizturība (telpu nodalīšana)

Kamēr produkti tiek klasificēti saskaņā ar to, kā tie reaģē uz uguni, jumti, sienas, grīdas, griesti un pat konstrukcijas sistēmas, tostarp ventilācijas kanāli un cauruļvadi, tiek klasificēti, balstoties uz to ugunsizturību. Ugunsdrošības klasifikācijas sistēma ir izstrādāta uz funkcionālo prasību pamata. Ugunsdrošības īpašības tiek testētas lielizmēra krāsnī, izmantojot standarta uguns līkni temperatūras hronoloģiskajai attīstībai. Tādējādi tiek testētas un klasificētas šādas īpašības:

 • I = Izolācija. Laiks, kas ir nepieciešams, lai radītu temperatūras pieaugumu konstruktīvā elementa aukstajā pusē, parasti 140 ⁰C. 
 • E = Viengabalainība. Laiks, kuru konstruktīvais elements uztur savu viengabalainību pret liesmām vai karstām gāzēm standarta ugunsgrēka situācijā. 
 • R = Slogojamība. Laiks, kuru attiecīgais konstruktīvais elements spēj izturēt pašreizējo slodzi normālā ugunsgrēka attīstības fāzē. 
 • M = Mehāniskā iedarbība. Konstruktīvā elementa spēja izturēt mehānisko iespaidu standarta ugunsgrēka situācijā.

Testa rezultāti tiek iegūti laikspiedola formā, kas norāda minūšu skaitu, kuru konstruktīvais elements iztur uguni pirms tiek sasniegta sliekšņa vērtība katram kritērijam. Ja produkts atbilst prasībām klasei REI 60, rezultāts nozīmē to, ka konstruktīvais elements var izturēt uguni vienu stundu attiecībā uz slogojamību, viengabalainību un izolāciju. Izolācijas spēju nosaka temperatūra pretējā pusē, ja uguns temperatūrai netiek ļauts pārsniegt 140 grādus. Noteiktos gadījumos klasifikācijā var tikt ietverti papildu kritēriji. M apzīmē pretestību trieciena slodzēm un parasti ir nepieciešama ugunsdrošām sienām.

Ugunsdrošības prasības ēkām ir noteiktas Latvijas Būvnormatīvā LBN 201-10 „Būvju Ugunsdrošība”.

 • PAROC akmens vate ir izcila izvēle ugunsdrošām konstrukcijām, pateicoties tās augstajai kušanas temperatūrai. 
 • PAROC akmens vate saglabā savas īpašības pat pie 1,000 ⁰C 
 • PAROC sendvičpaneļi ir izcila izvēle iekšējām sienām. Atkarībā no jūsu izvēlētā biezuma un tipa, produkti tiek klasificēti no EI 15 līdz pat EI 240. Mēs tāpat varam piegādāt dubulto sienu konstrukcijas, kuras var izmantot kā ugunsdrošās sienas ar klasifikācijām EI-M 60, 90 un 120.

 

c) Ēku tehnisko sistēmu ugunsdrošības klasifikācija

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) sistēmu konstrukcija, piemēram, spēlē svarīgu lomu ēkas ugunsdrošības plānošanā. Lai ugunsgrēks tiktu ierobežots vienā ugunsdrošības nodalījumā, ventilācijas kanāliem un cauruļvadiem ir jāatbilst ugunsdrošības prasībām. Atverēm iekšējās sienās uz citu ugunsdrošības nodalījumu ir jāplāno tā, lai novērstu liesmu izplatīšanās iespēju.

Uz HVAC produktiem attiecas saskaņotais standarts, EN 14303, tas nozīmē, ka visai tehniskajai izolācijai ir jābūt ar CE marķējumu.

Tāpat pastāv saskaņoti testēšanas standarti ēku inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības testēšanai, piemēram, ventilācijas kanāliem, cauruļvadiem un vadu kanāliem. Pastāv vairāki EN testēšanas standarti, tomēr nav saskaņoti produktu standarti visām sistēmām. Lūdzu, skatiet mūsu lapas atsevišķām valstīm, lai uzzinātu informāciju par vietējiem noteikumiem un prasībām.

 • Akmens vates izolācija ir izcils risinājums kanālu, cauruļvadu un citu inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības izolācijai.

 

d) Ēku ugunsdrošības klasifikācija

Celtniecības projekta sākumā, plānošanas fāzē, arhitektam ir jānosaka ekspluatācijas un celtniecības tehniskās klases, kurām ēkai ir jāatbilst. Vairākumā gadījumos alternatīvu nav, tomēr dažreiz jūs varat izvēlēties no vairākām klasēm.

Lasiet vairāk Latvijas Būvnormatīvā LBN 201-10 „Būvju Ugunsdrošība” >>