Eiroregulas

Būvizstrādājumu direktīva (BD)

Būvizstrādājumu direktīva nodrošina brīvu visu būvizstrādājumu kustību Eiropas Savienībā. Ar BD ir ieviesta vienota tehniskā valoda, kas sastāv no saskaņotiem standartiem un Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kuros ražotāji var atspoguļot tirgū laižamo izstrādājumu efektivitāti.

BD galvenokārt attiecas uz ēku drošību, ko ierobežo reglamentētas prasības attiecībā uz būvniecības darbiem sešos aspektos:
 1. Mehāniskā pretestība un stabilitāte 
 2. Drošība ugunsgrēka gadījumā 
 3. Higiēna, veselība un apkārtēja vide 
 4. Ekspluatācijas drošība un pieejamība 
 5. Aizsardzība pret troksni 
 6. Enerģijas taupīšana un siltuma saglabāšana

Būvizstrādājumu regula (BR), kas stāsies spēkā 2013. gada 1. jūlijā, aizstās Būvizstrādājumu direktīvu (BD). Pēc šīm pārmaiņām CE marķējuma izmantošana būs obligāta visās dalībvalstīs, un pamatprasību saraksts tiks papildināts ar vēl vienu būtisku prasību:

7. Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana


Saskaņā ar Būvizstrādājumu direktīvu (89/106/EEK) izstrādājumiem ir jābūt CE marķētiem, lai parādītu to atbilstību ES standartiem.  


CE marķējums

CE marķējums, kas ir saīsinājums no frāzes franču valodā „Conformité Européenne” (kas latviešu valodā ir tulkojama kā „Eiropas atbilstība”), ir obligāta atbilstības zīme izstrādājumiem, kas tiek laisti tirgū Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) teritorijā.

Marķējot izstrādājumu ar CE, ražotājs garantē, ka izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu būtiskajām prasībām. 

Vairāk lasiet šeit >>

European Commission: CE marking


ETA

Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA) attiecībā uz būvizstrādājumiem ir izstrādājumu tehniskais novērtējums par to atbilstību paredzētajai izmantošanai. ETA var piešķirt, ja nav atbilstošu saskaņotu standartu. ETA ļauj ražotājiem uz izstrādājumiem izvietot arī CE marķējumu.

Kad Eiropas tehniskais apstiprinājums ir izsniegts, tas ir derīgs visās EEZ valstīs piecus gadus.

No 2013. gada 1. Jūlija Eiropas tehniskos apstiprinājumus aizstās Eiropas tehniskie novērtējumi.

Vairāk lasiet šeit >>

European Organization for Technical Approvals

EK atbilstības deklarācija

CE marķējums ir EK atbilstības deklarācijas ražotāja veiktais ārējais apliecinājums.

Ar EK atbilstības deklarāciju ražotājs sniedz nepieciešamo atbilstības ziņojumu par saviem izstrādājumiem. Atbilstības deklarācijai ir jābūt pieejamai pārvaldes institūcijām brīdī, kad prece nonāk Eiropas tirgū. Deklarācija ir jāsagatavo:

 • ražotājam vai 
 • ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Eiropas Kopienā.

No 2013. gada 1. jūlija EK atbilstības deklarācija tiks pārdēvēta par Ekspluatācijas īpašību deklarāciju. Šī deklarācija kļūs par jaunu veidu, kā sniegt informāciju par būtiskām CE marķētu izstrādājumu īpašībām atbilstoši saskaņotajiem standartiem (hEN) vai Eiropas tehniskajam novērtējumam (ETN).

Ar Ekspluatācijas īpašību deklarāciju ražotājs uzņemas atbildību par izstrādājuma atbilstību noteiktajām ekspluatācijas īpašībām. 

Vairāk lasiet šeit >>

European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

Izstrādājumu ar CE marķējumu var pārdot jebkurā vietā Eiropas Ekonomikas zonā. Jāņem vērā, ka tā nav kvalitātes zīme.

Dažādās ES dalībvalstīs prasības attiecībā uz izstrādājumiem un būvnormatīvi atšķiras. Tādēļ, neskatoties uz to, ka izstrādājums ir CE marķēts, dažās dalībvalstīs tā izmantošana noteiktiem ekspluatācijas veidiem var nebūt piemērota pat tad, ja šis marķējums ļauj šajās dalībvalstīs tirgot šo izstrādājumu.

Projektētāju, apakšuzņēmēju un vietējo būvniecības iestāžu pienākums ir nodrošināt, ka izstrādājumam piemīt konkrētajam ekspluatācijas veidam atbilstošas īpašības. Izvēloties CE marķētu izstrādājumu, projektētājs var paļauties, ka par izstrādājuma un/vai pakalpojuma kvalitāti atbildīgs ir ražotājs.

Eirokodeksi

Eirokodeksi ir Eiropas konstrukciju projektēšanas kodeksi būvniecības un civilceltniecības darbu veikšanai. Šo kodeksu mērķis ir uzlabot konstrukciju drošību un Eiropas būvindustrijas konkurētspēju.
 • EN1990 0. Eirokodekss: Konstrukciju projektēšanas pamati 
 • EN1991 1. Eirokodekss: Iedarbes uz konstrukcijām 
 • EN1992 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana 
 • EN1993 3. Eirokodekss: Tērauda konstrukciju projektēšana 
 • EN1994 4. Eirokodekss: Tērauda un betona kombinēto konstrukciju projektēšana 
 • EN1995 5. Eirokodekss: Koka konstrukciju projektēšana 
 • EN1996 6. Eirokodekss: Mūra konstrukciju projektēšana 
 • EN1997 7. Eirokodekss: Ģeotehniskā projektēšana 
 • EN1998 8. Eirokodekss: Seismiski izturīgu konstrukciju projektēšana 
 • EN1999 9. Eirokodekss: Alumīnija konstrukciju projektēšana  

Līdz ar Eirokodeksiem dažādu Eiropas reģionos veidoto konstrukciju drošības līmenis kļūs vienlīdzīgāks. Vienotās projektēšanas metodes atvieglos arī projektētāju, institūciju un klientu savstarpējo saziņu.

Vairāk lasiet šeit >>

Eurocodes: About the EN Eurocodes