Ilgtspējības un efektivitātes apsvērumi

Izolācijas izstrādājumu un energoefektivitātes jomā notiek svarīgas pārmaiņas. Tāpēc pastāvīgi rodas vieta jaunām tehnoloģijām, novatoriskiem risinājumiem, jaunienācējiem un, iespējams, arī jauniem biznesa modeļiem. Mūsu stiprā puse ir pārbaudīti risinājumi, taču mēs arī cenšamies palielināt visas Paroc grupas tirgus vērtību šajā arvien novatoriskākajā un ļoti konkurējošajā tirgū.

Ilgtspējība ietver cilvēka darbības vides, sociālos un ekonomiskos aspektus globālā kontekstā.

Starp vides aspektiem jāmin primāro un citu resursu izmantošanas efektivitāte, piesārņojums, atkritumi, otrreizējā pārstrāde. Sociālie aspekti attiecas uz darbinieku labklājību, veselību un drošību, ieguldījumu sabiedrībā kopumā, korporatīvo sociālo atbildību un uzņēmuma dzīvotspēju ilgtermiņā. Ekonomisko aspektu piemēri ir rentabilitāte, efektivitāte, akcionāru pievienotā vērtība un peļņa no ieguldītā kapitāla.

Tehnoloģiju un risinājumu cikls kļūst īsāks, un pieaug nepieciešamība radīt inovācijas. Paroc strādā tā, lai mūsu risinājumu izstrādāšana atbilstu lietotāju un klientu vajadzībām, kas balstītas uz ilgstpējību. Paroc ir atbildīgs uzņēmums, kas gādā gan par pašreizējās paaudzes, gan par nākamo paaudžu vajadzībām. Ar saviem izolācijas risinājumiem mēs sniedzam iespēju taupīt enerģiju. Tādējādi Paroc pamatdarbība veicina ilgtspējību.

Mēs turpināsim izstrādāt ļoti zema energopatēriņa risinājumus ēku būvēšanai un renovācijai. Ražošanā un loģistikā mums ir ilgas efektīvitātes attīstīšanas tradīcijas. Nākotnē šie procesi tiks uzlaboti un vadīti tā, lai vēl efektīvāk izmantotu resursus un izpildītu prasības par oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu un zemu enerģijas patēriņu.

Ilgtspējība mūsu darbībā un tās rezultāti: 

  • Labāka vide
  • Veselīgāka vide 
  • Uzlabota Paroc ilgtermiņa rentabilitāte  

Mēs nepārtraukti pilnveidojamies, lai uzlabotu savu resursu izmantošanu, kā arī veicam izpēti un pilnveidojamies, lai radītu jaunus izolācijas risinājumus, kas ļautu arī mūsu klientiem un gala patērētājiem uzlabot savu rīcību ilgtspējības jomā.